Thứ Sáu, ngày 09 tháng 9 năm 2011

Viết biểu thức lôgic (cơ điện tử)

Trả lời
a) Viết biểu thức lôgic đầy đủ của hàm F1 và F2
-
-
b) Đơn giản biểu thức đã thu được và tìm mối quan hệ giữa G1 và G2
-
c) Tìm 2 cấu trúc tương đương với 2 cấu trúc trên chỉ thực hiện các hàm G1 (hoặc G2) bằng các phần tử NAND (hoặc NOR) có 2 đầu vào.
* có thể dùng tài liệu này nghiên cứu chế tạo can dien tu.
Câu 5. Cho hàm lôgic 3 biến có biểu thức như sau:
a) Hãy thiết lập bảng trạng thái của F, từ đó xây dựng bìa Cácnô của F
b) Tối giản hoá hàm F bằng quy tắc Cácnô
c) Xây dựng mạch lôgic thực hiện hàm F chỉ dùng phần tử NAND có 2 đầu vào.
Trả lời
a) Hãy thiết lập bảng trạng thái và viết bìa các nô cho hàm F
- Thiết lập bảng trạng thái :

x1 x2 x3 F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
- Bìa Cácnô.
b) Tìm biểu thức tối giản của F nhờ quy tắc Cácnô

c) Xây dựng cấu trúc thực hiện F từ các phần tử NAND có 2 đầu vào.
Câu 6. Cho hàm lôgic 3 biến có biểu thức như sau:

a) Hãy thiết lập bảng trạng thái của F, từ đó xây dựng bìa Cácnô của F
b) Tối giản hoá hàm F bằng quy tắc Cácnô
c) Xây dựng mạch lôgic thực hiện hàm F chỉ dùng phần tử NAND có 2 đầu vào.
Trả lời
a) Hãy thiết lập bảng trạng thái và viết bìa các nô cho hàm F
- Thiết lập bảng trạng thái :

x1 x2 x3 F
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
- Bìa Cácnô.
b) Tìm biểu thức tối giản của F nhờ quy tắc Cácnô

c) Xây dựng cấu trúc thực hiện F từ các phần tử NAND có 2 đầu vào.Câu 7. Cho hàm lôgic 3 biến có biểu thức như sau:

a) Hãy thiết lập bảng trạng thái của F, từ đó xây dựng bìa Cácnô của F
b) Tối giản hoá hàm F bằng quy tắc Cácnô
c) Xây dựng mạch lôgic thực hiện hàm F chỉ dùng phần tử NAND có 2 đầu vào.
Trả lời
a) Hãy thiết lập bảng trạng thái và viết bìa các nô cho hàm F
- Thiết lập bảng trạng thái :


x1 x2 x3 F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1

- Bìa Cácnô.

b) Tìm biểu thức tối giản của F nhờ quy tắc Cácnô

c) Xây dựng cấu trúc thực hiện F từ các phần tử NAND có 2 đầu vào.
Câu 8. Cho các hàm lôgic 3 biến có biểu thức như sau:
;
;
a) Chứng minh rằng F1 và F2 cùng biểu diễn 1 hàm F; G1 và G2 cùng biểu diễn 1 hàm G
b) Lập bảng trạng thái và bìa Cácnô của F và của G
c) Xây dựng cấu trúc thực hiện F2 và cấu trúc thực hiện G2 từ phần tử NAND có 2 đầu vào.Câu 9. Cho 2 hàm lôgic 3 biến có biểu thức như sau:


a) Tìm mối liên hệ giữa 2 hàm F1 và F2
b) Lập bảng trạng thái và bìa Cácnô của F1 và của F2
c) Xây dựng cấu trúc F1 từ các phần tử NAND có 2 đầu vào, và cấu trúc thực hiện F2 từ các phần tử NOR 2 đầu vào.
Trả lời
a) Tìm mối liên hệ giữa 2 hàm F1 và F2
b) Lập bảng trạng thái và bìa Cácnô của F1 và của F2
Bảng trạng thái của F1 và của F2
x y z F1

0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1

Bìa Cácnô của F1 và của F2

c) Xây dựng cấu trúc F1 từ các phần tử NAND có 2 đầu vào, và cấu trúc thực hiện F2 từ các phần tử NOR 2 đầu vào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét